Michal Vašečka

Michal
Vašečka

Profession Sociolog, Lektor

Michal Vašečka - externí spolupracovník

Sociolog

Náš externí spolupracovník Michal je vystudovaný sociolog a svou odbornost zaměřuje hlavně na otázky etnicity, rasy a migrace, populismu, extremismu, sociálních hnutí a občanské společnosti. Jako docent působí na Panevropské vysoké škole a také Bratislavské mezinárodní škole liberálních umění, v minulosti učil na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (2002-2017) a Fakultě sociálních a ekonomických věd Univerzity Komenského v Bratislavě (2006 - 2009). Své znalosti a expertizu rozšiřoval také na New School University v New Yorku (1996-1997), na University of London (1998), na Georgetown University ve Washingtonu DC (2008-2009), na University of Michigan v Ann Arbor (2015) a také na ISGAP na Oxfordské univerzitě (2016). Michal Vašečka je zakladatelem Centra pro výzkum etnicity a kultury, působil jako konzultant Světové banky (2000-2008 a 2011-2012) a od roku 2012 působí jako zástupce Slovenské republiky v Evropské komisi proti rasismu a intoleranci Rady Evropy (ECRI). V roce 2018 se stal laureátem ceny Ministra spravedlnosti Slovenské republiky za významný přínos v oblasti lidských práv. Je neocenitelným členem našeho týmu v oblasti politické a sociálně-ekonomické situace v různých zemích EU.

Současná pozice a vlastnické vztahy

 • Lektor na Panevropské vysoké škole, od 2018
 • Místopředseda Výboru pro předcházení a eliminaci rasismu, xenofobie, antisemitismu (VRAX) na Slovensku, od 2017
 • Spolupracovník v Pažitný & Kandilaki, od 2017
 • Programový ředitel v Bratislava Policy Institute, od 2017
 • Lektor na Bratislavské mezinárodní škole iberálních umění, od 2015
 • Zástupce Slovenské republiky v Evropské komisi proti rasismu a intoleranci Rady Evropy (ECRI), od 2012

Vzdělání

 • Masarykova univerzita v Brně - PhD. and PhDr. ze sociologie (2004)
 • New School University v New York -  certifikát (1997)
 • Masarykova univerzita v Brně - M.A. ze sociologie (1995)

Členství ve sdruženích

Profesné sdružení

 • Iniciátor účasti Slovenska v mezinárodní síti Scholars at Risk, od 2018
 • Člen výkonné rady Karpatské nadace v Košicích, od 2017
 • Předseda výkonné rady Platformy na podporu zdraví znevýhodněných skupin v Bratislavě, od 2017 (členem výkonné rady od 2013)
 • Člen výkonné rady v Centru pro otevřenou politiku v Bratislavě, (2017-2018)
 • Člen poradního výboru Evropského centra pro otázky menšin ve Flensburgu, od 2010
 • Předseda dozorčí rady Národního projektu Zdravé komunity, (2015-2016)
 • Člen výběrové komise pro program SK08 Přeshraniční spolupráce (CBC01) norských a EHP fondů 2009-2014, Bratislava, (2014-2017)
 • Předseda představenstva Ligy lidských práv v Brně, (2014-2018)
 • Člen výkonné rady sdružení Villa Decius Association v Krakově, od 2014
 • Zakladatel Centra pro výzkum etnicity a kultury,  v letech 2006 až 2012 působil jako ředitel
 • Člen představenstva Fulbrightovy komise na Slovensku, od 2010 (předseda představenstva od roku 2012)
 • Člen Agentury pro výzkum a vývoj Slovenské rady pro společenské vědy, v letech 2010-2012
 • Člen správní rady sdružení Zvůle práva - Praha, od 2008
 • Člen poradního výboru Národního demokratického institutu pro programy romského menšinového politického začleňování na Slovensku, od 2005
 • Člen Poradního výboru partnerů pro demokratickou změnu pro integraci Romů USAID, 2003-2006
 • Člen poradního výboru zplnomocněného zástupce vlády pro romské komunity, 2001-2006

Vedecké sdružení

 • Člen Asociace pro studium národností ASN, od 2008
 • Člen Mezinárodní sociologické asociace ISA, od 2006
 • Člen Evropské sociologické asociace ESA, (2005-2015)
 • Člen Americké asociace pro rozvoj slovanských studií AAASS, (2006-2010)
 • Člen Mezinárodní společnosti pro výzkum třetího sektoru ISTSR, (2000-2004

Časopisy a magazíny

 • Předseda redakční rady Deníku N, hlavního deníku na Slovensku, od 2016
 • Člen redakční rady pražské společnosti Aspen Review Central Europe, od 2016 (v letech 2012 - 2016 byl členem poradního výboru)
 • Člen redakční rady časopisu Ekonomický časopis, od 2015
 • Člen Programového výboru časopisu Miscelanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Wroclaw, od 2013

Klíčové dovednosti

 • Zkušenosti s analýzami sociálního dopadu politik a strategií mezinárodních finančních institucí na zranitelné skupiny a menšiny
 • Michal pracoval pro řadu mezinárodních organizací a výzkumných institucí, jako Hoover Institute, American Council of Learned Societies, Open Society Institute, International Organization for Migration, UNDP, European Center for Minority Issues, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, Institute for Minority Rights, EURAC Bolzano, British Council Bratislava, GHK London, Navreme Prague, KPMG Bratislava, EBRD London
 • Dlouhodobé zkušenosti se všemi typy kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod (dotazníky, semistrukturované rozhovory, fokusové skupiny, ústní historie)
 • Dobře vyvinuté dovednosti pro analýzu statistických údajů, jak kvantitativních, tak i kvalitativních
 • Praktické zkušenosti s analýzou sociálního dopadu politik EU, sociálním začleňováním menšin a jejich zdravotním stavem

Reference

Rok
Krajina
Klient / společnosť
Pozice

Stručný popis

      2018 EU Université de Liege Expert v oblasti sociologie
 • Účast na projektu: Transnationalism and Social Protection in (post-) crisis Europe
 • Analýza konzulárních politik pro občané Slovenské republiky žijící v zahraničí a služeb poskytovaných Slovenskem, (zvláštní ochranná opatření pro občany v zahraničí)
      2018 EU Evropský parlament Expert v oblasti sociologie
 • Účast na projektu: Study on Scaling up Roma integration strategies
 • Cílem studie bylo informovat o práci Výboru Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci o práci na zlepšení situace romské menšiny v celé EU
      2017 EU Evropská komise Expert v oblasti sociologie
 • Peer Review o integraci uprchlíků na trh práce
 • Peer Review analyzovala opatření, které se zavádějí v členských státech EU s cílem usnadnit začlenění uprchlíků na trh práce včas
  2015-2017 Česká republika Grantová agentura Masarykovy univerzity v Brně Expert v oblasti sociologie
 • Vedení projektu: Determinants of Growth of Extremism and Populism in Times of Economic Crisis
 • Identifikace a analýza nových komplexních způsobů místního rozvoje založených na principu "místní zdroje pro místní potřeby"
  2014-2015 V4 Karpatská nadace Hlavní expert v oblasti sociologie
 • Vedenie projektu: V4 Poverty Alleviation Initiative - Looking for Local Solutions to the Global Challenge
 • Analýza konzulárnych politík pre slovenských občanov žijúcich v zahraničí a služieb poskytovaných Slovenskom, (osobitné ochranné opatrenia pre občanov v zahraničí)

2015

Slovensko

KPMG a HPI Consulting pro Ministerstvo vnitra Slovenské republiky

Expert v oblasti sociologie

 • Kvantitativní a kvalitativní výzkum vnímání reformy veřejné správy a vytváření klientských center státními zaměstnanci

2015

Slovensko

EBRD

Expert v oblasti sociologie

 • Posouzení sociálních dopadů výstavby dálnice na zranitelné skupiny a marginalizované komunity

2013 - 2014

Slovensko

EU Fundamental Rights Agency

Expert v oblasti sociologie

 • Kvalitativní výzkum místních integračních plánů Romů s cílem napomoci úsilí o implementaci a sledování rámce EU pro integraci Romů

2013 - 2014

Česká republika

GHK Consulting Ltd

Expert v oblasti sociologie

 • Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, provádění komplexních inspekcí a boj proti nedobrovolné práci v České republice

 

2011 - 2012

Slovensko

Open Society Institut

Expert v oblasti sociologie

 • IIdentifikace společných témat a charakteristik, které definují úspěšné postupy pro začleňování Romů s cílem informovat slovenské tvůrce politik

2011 - 2012

Slovensko

World Bank

Expert v oblasti sociologie

 • Hodnocení výkonu veřejných výdajů Ministerstva financí a Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny (MPSVR) Slovenské republiky

2010

Slovensko

GHK Consulting Ltd

Expert v oblasti sociologie

 • Peer Review na téma "Podpora integrace romské komunity na trhu práce na Slovensku

2010

UK

Centre for Strategy & Evaluation Services

Expert v oblasti sociologie

 • Hodnocení podpory ESF pro zlepšení přístupu na trh práce a sociálního začleňování migrantů a etnických menšin

2009

Slovensko

Slovak Governance Institute

Expert v oblasti sociologie

 • Hodnocení ukazatelů integračních politik

2009

Slovensko

Úřad vlády SR

Expert v oblasti sociologie

 • Multiculturalismus a integrace nových menšin na Slovensku. Možnosti a výzvy

2008

Rakousko

Graz University, Rakousko

Analytik v oblasti sociologie

 • Průzkum - praxe ochrany menšin ve střední Evropě

2008

Česká republika

World Bank a Úřad vlády ČR

Expert v oblasti sociologie

 • Politiky na podporu zaměstnanosti Romů

2007

Německo

Institute of Labor Economics (IZA) Bonn; EC

Expert v oblasti sociologie

 • Studie o integraci etnických menšin do společnosti a na trhu práce

2006

Slovensko

UNDP

Expert v oblasti sociologie

 • Zrychlení postupů společenské odpovědnosti podniků v nových členských státech EU a kandidátských zemích

2006

Regionální projekt

European Center for Minority Issues; EC

Expert v oblasti sociologie

 • Evropské středisko pro otázky menšin

2006

Slovensko

Maďarská akademie věd

Analytik v oblasti sociologie

 • Romové na Slovensku - Iniciativy pro vypořádání konfliktů ve společenství

2005

Slovensko

Ministerstvo zahraničních věcí

Expert v oblasti sociologie

 • Menšiny ve středoevropském regionu se zaměřením na status lidu slovenského etnického původu

2005

Rakousko

Rakouská akademie věd

Expert v oblasti sociologie

 • Politiky občanství v EU-25

2005

Slovensko

Ministerstvo kultury SR

Expert v oblasti sociologie

 • Studie proveditelnosti o budování multikulturní společnosti
   

2004

Slovensko

Ministerstvo výstavby SR

Expert v oblasti sociologie

 • Zásady regionální politiky v souladu s rozvojovým plánem pro marginalizované skupiny

2002-2003

Slovensko

Humboldt Universität

Expert v oblasti sociologie

 • Etnopolitika v systému transformace: etnická migrace a reprezentace etnických zájmů v porovnání na Slovensku

2002-2003

Slovensko

PHARE Program, Európska komisia

Expert v oblasti sociologie

 • Příprava globální zprávy o romské populaci na Slovensku

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapsaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapsaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Up