Slovakia: Country Health Profile 2023
19.12. 2023

Slovakia: Country Health Profile 2023

Po dvoch rokoch opätovne vychádza zdravotný profil Slovenska, ktorý je adresovaný tak tvorcom zdravotných politík ako aj každému, kto participuje na ich formovaní. V neposlednom rade slúži na získanie prehľadu o najvýznamnejších ukazovateľoch zdravotného stavu obyvateľstva danej krajiny a fungovaní jej zdravotného systému. Ponúka nielen porovnanie s inými krajinami EÚ/EHS, ale vďaka periodicite a jednotnej štruktúre aj porovnanie v čase.

Na projekte State in Health in EU vedenom Európskou komisiou spolupracujú European Observatory on Health Systems and Policies a OECD. Súčasťou prípravy sme  sa stali aj my, keď Peter Pažitný dostal možnosť recenzovať obsah najnovšej edície.

Najdôležitejšie zistenia Country Health Profile za rok 2023 sú nasledovné:

  • Stredná dĺžka života na Slovensku v poslednom desaťročí pred pandémiou rástla rýchlejšie ako priemer EÚ, no medzi rokmi 2019 a 2022 klesla o viac ako pol roka, pričom hlavnými príčinami úmrtí v roku 2021 boli kardiovaskulárne ochorenia, COVID-19 a rakovina.
  • Takmer polovica úmrtí na Slovensku v roku 2019 bola spojená s behaviorálnymi rizikovými faktormi, pričom diétne riziká a fajčenie tabaku predstavovali hlavné prispievajúce faktory.
  • Výdavky na zdravotníctvo v roku 2021 dosiahli 7,8 % HDP, čo je výrazne menej než priemer EÚ (11,0 %). Približne 80 % z týchto výdavkov pochádzalo z verejných zdrojov, zatiaľ čo vlastné výdavky na zdravie tvorili 19 % z celkových nákladov (priemer EÚ bol 15 %).
  • Slovenský zdravotný systém poskytuje svojim poistencom rozsiahly balík výhod avšak neuspokojené potreby v oblasti zdravotnej starostlivosti sú mierne nad priemernou úrovňou EÚ, najmä v dôsledku dlhých čakacích lehôt, ktoré najviac postihujú jednotlivcov s nižšími príjmami.
  • Miera odvrátiteľnej úmrtnosti naďalej patrila medzi najvyššie v EÚ v roku 2020.
  • COVID-19 vážne zasiahol do poskytovania ZS na Slovensku. Došlo k spomaleniu zavedenia skríningu rakoviny aj k prudkému zníženiu počtu chirurgických zákrokov, ako sú náhrady bedrového a kolenného kĺbu.
  • Počet nemocničných lôžok prekračuje priemer EÚ, avšak miera obložnosti je relatívne nízka, naznačujúc priestor na zlepšenie efektívnosti. Modernizácia nemocníc je hlavnou prioritou v rámci investícií do zdravia z Plánu obnovy a odolnosti (takmer 1 miliarda EUR).
  • Pretrvávajúci nedostatok zdravotníckych pracovníkov predstavuje dlhodobý problém; v priemere majú všeobecní lekári 57 rokov a 41 % z nich už dosiahlo štandardný dôchodkový vek. Zvýšenie atraktívnosti povolania sestier a udržanie zamestnancov sú kľúčové opatrenia na riešenie súčasných nedostatkov.
  • Legislatívne zmeny v roku 2022 sa zamerali aj na riešenie obmedzeného prístupu k inováciám v liečbe, najmä v oblasti rakoviny, čo viedlo k zvýšeniu počtu hradených inovatívnych liečiv. Zvýšené náklady na lieky vytvorili dodatočný tlak na rozpočet zdravotníctva, ktorý čelí obrovskému tlaku aj v dôsledku pandémie, inflácie či vojny na Ukrajine.
  • Každý siedmy Slovák sa potýka s problémami duševného zdravia, pričom dostupnosť ZS je obmedzená z dôvodu nedostatočného počtu odborne vyškolených zdravotníckych pracovníkov, nízkeho financovania a prítomnosti stigmy.

 

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore