Slovakia: Country Health Profile 2023
19.12. 2023

Slovakia: Country Health Profile 2023

Po dvou letech znovu vychází Zdravotní profil Slovenska, určený tvůrcům zdravotních politik a všem, kteří se na jejich formování podílejí. Slouží k získání přehledu o nejdůležitějších ukazatelích zdravotního stavu obyvatelstva dané země a fungování jejího zdravotního systému. Nabízí nejen srovnání s ostatními zeměmi EU/EHP, ale díky periodicitě a jednotné struktuře umožňuje i srovnání v čase.

Na projektu State in Health in EU, který vede Evropská komise, spolupracují European Observatory on Health Systems and Policies a OECD. Stali jsme se součástí přípravy, když Peter Pažitný dostal příležitost recenzovat obsah nejnovější edice.

Nejdůležitější zjištění Country Health Profile pro rok 2023 jsou následující:

  • Střední délka života na Slovensku v posledním desetiletí před pandemií rostla rychleji než průměr EU, ale mezi lety 2019 a 2022 klesla o více než půl roku, přičemž hlavními příčinami úmrtí v roce 2021 byly kardiovaskulární onemocnění, COVID-19 a rakovina.
  • Téměř polovina úmrtí na Slovensku v roce 2019 byla spojena s behaviorálními rizikovými faktory, přičemž dietní rizika a kouření tabáku byly hlavní přispívající faktory.
  • Výdaje na zdravotnictví v roce 2021 dosáhly 7,8 % HDP, což je výrazně méně než průměr EU (11,0 %). Přibližně 80 % těchto výdajů pocházelo z veřejných zdrojů, zatímco vlastní výdaje na zdraví tvořily 19 % z celkových nákladů (průměr EU byl 15 %).
  • Slovenský zdravotní systém poskytuje svým pojištěncům rozsáhlý balík výhod, avšak neuspokojené potřeby v oblasti zdravotní péče jsou mírně nad průměrnou úrovní EU, zejména kvůli dlouhým čekacím lhůtám, které nejvíce postihují jednotlivce s nižšími příjmy.
  • Míra odvratitelné úmrtnosti i nadále patřila mezi nejvyšší v EU v roce 2020.
  • COVID-19 vážně ovlivnil poskytování ZS na Slovensku. Došlo ke zpomalení zavedení skríningu rakoviny a prudkému snížení počtu chirurgických zákroků, jako jsou náhrady kyčelního a kolenního kloubu.
  • Počet nemocničních lůžek překračuje průměr EU, avšak míra obsazenosti je relativně nízká, naznačující prostor pro zlepšení efektivity. Modernizace nemocnic je hlavní prioritou v rámci investic do zdraví z Plánu obnovy a odolnosti (téměř 1 miliarda EUR).
  • Trvající nedostatek zdravotnických pracovníků představuje dlouhodobý problém; v průměru mají všeobecní lékaři 57 let a 41 % z nich již dosáhlo standardního důchodového věku. Zvýšení atraktivity povolání sester a udržení zaměstnanců jsou klíčová opatření k řešení současných nedostatků.
  • Legislativní změny v roce 2022 se zaměřily i na řešení omezeného přístupu k inovacím v léčbě, zejména v oblasti rakoviny, což vedlo k zvýšení počtu hrazených inovativních léčiv. Zvýšené náklady na léky vytvořily dodatečný tlak na rozpočet zdravotnictví, který čelí obrovskému tlaku i v důsledku pandemie, inflace či války na Ukrajině.
  • Každý sedmý Slovák se potýká s problémy duševního zdraví, přičemž dostupnost ZS je omezena kvůli nedostatku odborně vyškolených zdravotnických pracovníků, nízkému financování a přítomnosti stigmatu.
 

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapsaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapsaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Up