COVIDová knižnica o priebehu pandémie v SR

Vytvárame pre Vás COVIDovú knižnicu o priebehu pandémie na Slovensku.

Na jednom mieste nájdete nami zozbierané a chronologicky usporiadané publikácie, články, reporty či prieskumy k téme COVID-19 na Slovensku. Ak viete o ďalšom odbornom materiáli, ktorý by našu knižnicu mohol obohatiť, prosím kontaktujte nás na mailovej adrese: loeffler@healthcareconsulting.sk.

-------------- 2023 --------------

 

V odbornom časopise Frontiers in Pharmacology bol začiatkom roka publikovaný článok autorov Monika Laššánová, Štefan Laššán, Silvia Líšková, Tomáš Tesař a Monika Čičová:  Analysis of spontaneous reports of suspected adverse reactions after vaccination against COVID-19 in Slovakia. Autori pomocou dát od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv zanalyzovali hlásené podozrenia na nežiaduce účinky registrovaných vakcín na COVID-19 (Comirnaty, Vaxzevria, Spikevax) za obdobie od 1. januára 2021 do 31. mája 2021. Ich zistenia sú v súlade s európskymi údajmi podľa ktorých mala Vaxzevria (predtým AstraZeneca) výrazne vyšší pomer hlásených podozrení na závažné nežiaduce reakcie.

 

-------------- 2022 --------------

 

V našej štúdii Nadúmrtnosť na COVID-19 v kontexte rozhodnutí zdravotnej politiky (roky 2020 – 2022) sme sa venovali vývoju nadúmrtnosti v SR počas pandémie. Skúmali sme ju v kontexte rozhodnutí a opatrení zavedených počas pandémie. Za dobre zvládnutý priebeh považujeme manažment prvej vlny pandémie (marec-máj 2020), pri ktorej tvrdý lockdown priniesol z epidemiologického hľadiska očakávané výsledky.

Druhá vlna (september 2020 - máj 2021) a neskôr tiež tretia vlna (september 2021 - máj 2022) mali celkom odlišný priebeh a Slovensko zaznamenalo vysoký počet infikovaných aj mŕtvych. Zatiaľ čo silnú druhú vlnu vnímame ako dôsledok zanedbanej prípravy, chaotických politických rozhodnutí často bez vedeckého základu, nevhodnej komunikácie k verejnosti a neskorého zavedenia tvrdého lockdownu, pri tretej vlne sa hlavným problémom stala politizácia témy očkovania a opäť odkladanie lockdownu.

Hoci zvýšenú nadúmrtnosť počas pandémie zaznamenali všetky štáty EÚ, detailnejšie porovnanie za obdobie 3/2020-2/2022 ukázalo, že situácia na Slovensku bola obzvlášť nepriaznivá (dosahujúc na vrchole vlny až 70% nadúmrtnosť, celkovo zaznamenaných bolo 26 786 nadúmrtí). Hypoteticky je možné dokonca kvantifikovať počet životov, ktoré mohli byť potenciálne zachránené, ak by sa na Slovensku zaviedli protipandemické opatrenia rovnaké ako vo vybraných krajinách EÚ. Ak by sme postupovali ako najlepšie krajiny, od Estónska, cez Portugalsko, Nemecko až po Dánsko, tak na Slovensku mohlo byť zachránených 12 391, 14 483, 18 476, resp.  až 21 308 ľudských životov.

Aká bola úmrtnosť na COVID-19 v kontexte chronických ochorení sme zisťovali pomocou modelu logistickej regresie postavenom na dátach ZP Dôvera a Union. Z výsledkov modelu sa ukázalo, že kľúčovými faktormi zlepšujúcimi prognózu prežitia boli kontakt so všeobecným lekárom do 14 dní po potvrdení COVID-19 (aj telemedicínsky, o niečo menej pri špecialistovi), predpis vybraných liekov z ATC skupín, ktoré vychádzali z odporúčaní určených lekárom, očkovanie a predošlé prekonanie infekcie koronavírusu. Naopak za rizikové faktory možno považovať prítomnosť inej závažnej diagnózy (onkologickí pacienti, pacienti s chronickým renálnym zlyhávaním a pacienti s primárnou pľúcnou hypertenziou), zvyšujúci sa vek pacienta, návštevu pohotovosti indikujúcu vyhľadanie ZS pacientom už v kritickom stave a tiež náhodný predpis antibiotík, ktoré neboli v odporúčaniach.

----------------------------

 

Autorský kolektív odboru verejného zdravotníctva na Trnavskej univerzite pod vedením Juliany Melichovej vydal v European Journal of Public Health článok Disruptions of cytological screening procedures due to the COVID-19 pandemic in Slovakia. Autori skúmali dopady pandémie na skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku. Analýzou dát od dvoch zdravotných poisťovní zistili, že počet skríningov v roku 2020 bol v porovnaní s rokom 2019 nižší v dôsledku výpadkov, čo môže mať za následok oddialenie diagnózy rakoviny krčka maternice do neskorších štádií ochorenia s horšou prognózou. To môže následne viesť aj k zvýšenej úmrtnosti.

----------------------------

 

Slovenská akadémia vied vydala v 2022 publikáciu Prežívanie a dôsledky pandémie COVID-19 na Slovensku - pohľad sociálnych vied. Autori v nej poukazujú na to, "že pandémia nie je izolovaný medicínsky problém, ktorý sa vyrieši iba novou vakcínou či liekom na ochorenie COVID-19, ale zasahuje a ovplyvňuje všetky oblasti spoločnosti a vyžaduje komplexný prístup k riešeniu vzniknutých dôsledkov. Práve tu majú nenahraditeľnú úlohu sociálne vedy, ktoré svojim zameraním dokážu reflektovať spoločenské problémy spôsobené pandémiou COVID-19 a prinášať podnety pre riešenia v oblasti verejnej politiky, ekonomiky, verejného zdravotníctva, atď."

----------------------------

 

Kolektív trinástich spoluautorov zasupujúcich viaceré inštitúcie, organizácie, spoločnosti a iniciatívy (ÚDZS, VÚB, ViaIuris, Centrum vzdelávacích analýz, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Otvorené fórum Zachráňme kultúru, SlovenskoDigital, Seesame, Ako sa máte Slovensko?, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy) sa podieľal na príprave publikácie pod vedením editora Lukáša Filu Poučenia z Covidu.  Poučenia sú zoskupené do 9 oblastí, ktorých sa pandémia silne dotkla. Menovite zdravotníctvo, ekonomika, vzdelávanie, kultúra, postavenie zraniteľných skupín, ľudské práva, digitálne služby, neštátni hráči (samospráva, tretí sektor, občianske iniciatívy) a komunikácia štátu s občanmi. Zároveň je na konci kapitola venovaná lekciám, ktoré sa počas pandémie opakovali ako napr. chýbajúce dáta, základné práva bez pevného základu, zlá komunikácia či nejasnosti ohľadne rozhodovania a dôvodov. Knihu je možné zakúpiť v kníhkupectvách tu alebo tu resp. tu.

----------------------------

 

V júni 2022 bol v časopise Transylvanian Review of Administrative Sciences publikovaný článok autorov Joanna Grendzińska, István Hoffman, Daniel Klimovský, Ivan Malý a Juraj Nemec Four Cases, the Same Story? The Roles of the Prime Ministers in the V4 Countries During the COVID-19 Crisis. V článku o politickom leadershipe počas pandémie autori rozoberajú (porovnávacia analýza) správanie a výroky premiérov z krajín V4 a tiež využitie jednotlivých prvkov adaptívneho vedenia pri riadení v krízovej situácii. Autori konštatujú, že každý z 4 premiérov mal iné skúsenosti, predpoklady a podporu pri riadení pandémie a len málo zručností, ktoré rozhodujú o úspešnom uplatňovaní adaptívneho vodcovstva bolo v praxi využitých.

----------------------------

 

Monika Musilová vo svojej dizertačnej práci Dopad epidemiologických opatrení na priebeh pandémie COVID-19 na Slovensku pod vedením doc. MUDr. Márie Avdičovej, PhD. skúmala mieru šírenia ochorenia COVID-19 pri zavedení protiepidemických opatrení v rámci Slovenskej republiky. Cieľom jej práce bolo aj zhodnotenie efektu vybraných celoplošných opatrení ako aj výskyt ochorenia COVID-19 na Slovensku v 1., 2. a 3. vlne pandémie a popis vybraných epidemiologických ukazovateľov vo vzťahu k šíreniu ochorenia. V prvej vlne bolo naraz zavedených viacero opatrení (napr. lockdown, eHranica a nosenie rúšok) a ich pôsobenie sa preto nedá oddeliť a ani štatisticky hodnotiť. Relatívne nízky počet prípadov počas prvej vlny pandémie možno podľa autorky dať do súvisu s rýchlym zavedením protiepidemických opatrení, ktoré ľudia dôsledne dodržiavali. V druhej vlne sú typické časté zmeny opatrení prehodnocované na základe epidemiologickej situácie, ktoré však nepriniesli takú účinnosť ako v prvej vlne. Vláda pristúpila aj k lockdownu, tento však bol prijatý neskoro a preto nemal významný dopad na incidenciu vyjadrenú reprodukčným číslom. V októbri a novembri 2020 Slovensko pretestovalo obyvateľstvo pomocou antigénových testov,  po krátkodobom poklese prevalencie však došlo k extrémnemu zvýšeniu chorobnosti. V tretej vlne riadil opatrenia COVID automat, do ktorého bol dočasne zapracovaný lockdown pre nezaočkovaných. Lockdown viedol k poklesu nových prípadov a tým aj k zníženiu náporu ďalších pacientov na preťažený zdravotnícky systém.

----------------------------

 

Vo vydavateľstve Wolters Kluwer vyšla v 2022 kniha Očkovanie v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou COVID-19. Kolektív autorov tvoria lekári, právnici a virológ a ich snahou bolo v knihe vysvetliť prínosy očkovania z pohľadu medicínskeho, etického aj právneho. Podľa slov samotných autorov je publikácia určená lekárom, farmaceutom, právnikom, študentom ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva, medikom i študentom práva či farmácie, ale aj širokej čitateľskej verejnosti so záujmom o túto problematiku. Viac o obsahu knihy ako aj jej autoroch sa dočítate na stránke vydavateľstva. Knihu je možné zakúpiť aj v obchodoch MartinusPanta Rhei, ako aj v kníhkupectvách s medicínskou alebo právnickou literatúrou. 

----------------------------

 

Michal Marenčák z Národnej banky Slovenska napísal v roku 2022 working paper s titulom „COVID-19 epidemic in Slovakia through the lens of a parsimonious behavioral SIR model". Vo svojom v angličtine napísanom článku vysvetľuje behaviorálny SIR (susceptible-infectious-recovered) model s použitím dostupných dát zo Slovenska, ktorého zjednodušenú verziu popísal Atkeson (2021) na príkladoch krajín USA a UK. Rozhodujúcimi znakmi modelu sú:

  1. behaviorálny aspekt endogénneho prenosu vírusu reagujúceho na dennú úmrtnosť,
  2. exogénna sezónnosť v prenosovej rýchlosti pri šírení vírusu,
  3. pandemická únava.

Pri aplikácii Atkesonovho modelu na Slovensko, Marenčák rozšíril model o ďalšie aspekty ako sú: očkovanie, šírenie vírusu medzi očkovanými a stratu imunity. Jedným z hlavných záverov prezentovaných v článku je výpočet úmrtí, ktoré by Slovensko zaznamenalo v období 1.7.2020-28.2.2022 v prípade scenáru (žiadna vakcinácia) - navýšenie o 18 500 úmrtí. V inom scenári vakcinácie, pri ktorom by Slovensko dosiahlo vakcináciu na úrovni priemeru z piatich najlepších krajín EÚ (zaočkovanosť prvou dávkou 81,12 % do konca roka 2021, namiesto 50%), by Slovensko zaznamenalo o 8 000 menej úmrtí.

 

-------------- 2021 --------------

 

Akademický článok „COVID-19 case fatality rate in the context of healthcare system organization and EHCI performance: Focus on the Visegrad (V4) countries“ autorov Pažitný – Kandilaki – Mužik – Benková bol v roku 2021 publikovaný v Acta Oeconomica.

V článku autori vysvetľujú rozdiely v úmrtnosti na COVID-19 v 22 európskych krajinách podľa typu organizácie a úrovne výkonnosti ich systémov zdravotnej starostlivosti.  Úmrtia ľudí nakazených COVID-19 sú spoľahlivým kritériom, podľa ktorého bolo možné vyhodnotiť výkonnosť zdravotníckych systémov.

Medzi základné otázky, na ktoré článok odpovedá, patria:
1. Dá sa úmrtnosť na COVID-19 vysvetliť typom organizácie zdravotníckeho systému?
2. Existuje vzťah medzi mierou úmrtnosti na COVID a výkonnosťou zdravotníckeho systému meraným European Health Consumer Index (EHCI)?

3. Je niektoré z čiastkových skóre EHCI relevantnejšie pri vysvetľovaní výkonnostného rozdielu krajín V4 v porovnaní s ostatnými?

----------------------------

 

Kniha „Slovenské zdravotníctvo v post-covidovej ére: 2020 – 2025 – 2030“, tzv. „Zelená kniha“ autorov Pažitný – Zajac vyšla v roku 2021.  Jej ambíciou bolo predstaviť víziu zdravotníctva do roku 2030 v post-covidovej ére. Ide o pokračovanie knižnej série. V minulosti už vyšla tzv. "Modrá kniha" (Stratégia reformy zdravotníctva - reálnej reformy pre občana, 2001) a "Biela kniha" (Ozdravené zdravotníctvo v službách občanov, 2004). Kniha má aj vlastnú web stránku Zelenákniha.sk.

----------------------------

 

Článok The COVID-19 Pandemic in the Czech Republic and Slovakia z júna 2021 vyšiel pod Scientific Papers of the University of Pardubice. Docent Daniel Klimovský spolu s profesorom Jurajom Nemcom a profesorom Geert Bouckaert v článku opisujú prehľad ich zistení. Tieto zároveň porovnávajú s výsledkami iných autorov. Pozornosť autorov je zameraná na nasledovné okruhy: ekonomické a fiškálne dôsledky pandémie na národnej a regionálnej úrovni, sociálne dôsledky, krízový manažment a správa počas pandémie a tiež politické prvky krízy. Hlavné zistenia:

1. Pandémia silne zasiahla ekonomiku Slovenka aj ČR. Prejavilo sa to recesiou, rastúcim verejným dlhom, rastom nezamestnanosti ako aj prítomnosťou špecifických negatívnych vplyvov na najzraniteľnejšie odvetvia (cestovný ruch a kultúrny a kreatívny priemysel). Štátna pomoc bola v prípade ČR v prvých mesiacoch na zhruba dvojnásobnej úrovni oproti SR.
2. Právna regulácia a rýchle zavedenie prísnych obmedzení sa stali jedným z rozhodujúcich prvkov úspešného boja proti COVID-19 a jeho šíreniu počas prvej vlny pandémie. Ide o prirodzenú reakciu málo skúsenej a nepripravenej českej aj slovenskej vlády. Neskôr bohužiaľ neboli prijaté žiadne robustné systémové stratégie; v dôsledku toho v neskoršom vývoji prevládla chaotická a neprehľadná regulácia a zlá komunikácia zhora nadol.

3. České a slovenské skúsenosti s pandémiou COVID-19 slúžia ako zaujímavé národné štúdie, ktoré demonštrujú dôležité a vzájomne prepojené aspekty politiky, tvorby politík/opatrení a administratívy počas krízy.

----------------------------

 

Matematici Richard Kollár a Katarína Boďová napísali v 2021 článok True pandemic state and a lack of capacity of hospitals and mechanical ventilations in Slovakia during the SARS-COV-2 pandemic wave in August 2020 - May 2021. Veľká neistota ohľadne spoľahlivosti epidemických údajov (počet nových prípadov infikovaných, počet hospitalizovaných pacientov či počet úmrtí s/na COVID-19) bola hlavným dôvodom prečo sa rozhodli uskutočniť retrospektívnu analýzu časového radu epidemických ukazovateľov. Výsledkom ich práce je odhad dynamiky skutočného pandemického stavu na Slovensku počas druhej vlny pandémie. Podľa autorov tento stav reflektuje skutočný dopyt po nemocničných lôžkach. Odhadujú, že v priemere bolo v nemocniciach potrebných približne o 20,0 % viac nemocničných lôžok a o 19,2 % viac pľúcnych ventilátorov, ako je hlásená obsadenosť postelí na Slovensku v období november 2020 - marec 2021.

----------------------------

 

Martin Pavelka a kolektív autorov vydali v časopise Science článok venovaný plošnému testovaniu na Slovensku: The impact of population-wide rapid antigen testing on SARS-CoV-2 prevalence in Slovakia. Testovanie sa uskutočnilo v troch etapách (1. pilot v 4 okresoch,  2. kolo plošného testovanie v celej krajine, 3. plošné testovanie v okresoch s vysokou zaznamenanou prevalenciou) a podľa autorov prispelo výrazne k zníženiu prevalencie COVID-19 v nasledujúcom období. Pilotné testovanie na 4 najviac postihnutých okresoch prinieslo zníženie pozorovanej prevalencie infekcie o 56% v období do jedného týždňa od testovania. 2. kolo testovania v týchto okresoch následne znížilo prevalenciu o ďalších 60% (malé rozdiely medzi okresmi). Situácia v iných okresoch Slovenska vykazovala veľkú heterogenitu vo výsledkoch. Pokles prevalencie v niektorých okresoch bol na úrovni 29% (Považská Bystrica), v Medzilaborciach však dosiahol 79%. Autori zároveň dodávajú, že plošné testovanie bolo uskutočnené v čase sprísnenia opatrení obmedzujúcich kontakt medzi ľuďmi a vzhľadom na dizajn štúdie nie je jednoduché oddeliť jej výsledky od účinku týchto opatrení.

----------------------------

 

INESS vydal v 2021 k tému pandémie COVID-19 knihu Dedičstvo koronakrízy.  Kniha 10 autorov zo Slovenska a Česka vrátane Petra Pažitného rozoberá rozličné ekonomické a spoločenské aspekty krízy. Autori hľadajú odpoveď na otázku Ako lepšie zvládnuť ďalšiu pandémiu? a prinášajú konkrétne odpovede na nasledovné otázky:

  • Ako zlepšiť proces schvaľovania liekov?
  • Ako krotiť domýšľavých expertov?
  • Ako lepšie nakupovať vakcíny?
  • Ako vytvárať paralelné spoločenstvá?
  • Ako pracovať cez internet?
  • Ako využívať trh a podnikateľov v boji s vírusom?
  • Ako nezneužívať centrálnu banku?

Okrem zmienenej knihy vydal INESS aj COVID-19 Manifest pre Slovensko a veľké množstvo článkov, ktoré nájdete na stránke inštitútu.

----------------------------

 

Prestížny časopis Lancet vydal v marci 2021 správu v ktorej informuje svojich čitateľov o stratégii Slovenska a susednej Českej republiky ohľadne vakcinácie neschválenou vakcínou Sputnik V. Autor článku poukazuje na fakt, že priemiéri oboch krajín presadzovali používanie ruskej vakcíny a to aj napriek tomu, že Európska lieková agentúra ju v danom momente len začala posudzovať. K používaniu tejto vakcíny mali výhrady nielen národné ústavy pre kontrolu liečiv (slovenský ŠÚKL a český SÚKL) ale aj niektorí lekári, či občania samotní.

Česko nakoniec upustilo od očkovania vakcínou Sputnik V, na Slovensku sa ňou dalo zaočkovať celkovo 18 776 osôb (2 dávky).

-------------- 2020 --------------

 

Článok Public Policy during COVID-19: Challenges for Public Administration and Policy Research in Central and Eastern Europe zverejnený pod The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy bol publikovaný v závere roka 2020. Autori Juraj Nemec, Wolfgang Drechsler a Gyorgy Hajnal na príklade štyroch krajín (SR, ČR, Maďarsko a Estónsko) formou prípadových štúdií popisujú zvládnutie prvej vlny pandémie na jar 2020. Na základe svojich zistení následne formulujú viaceré otázky, ktorých cieľom je vyvolať ďalšiu diskusiu a nasmerovať prebiehajúce a budúce výskumné úsilie. Za kľúčové otázky považujú:

1. Prečo vlády krajín nevyužili skúsenosť z prvej (jarnej) vlny pandémie na obmedzenie dopadov očakávanej druhej vlny a prečo sa krajiny nepripravili na druhú vlnu lepšie? 
2. Do akej miery sú občania pripravení vzdať sa svojich občianskych práv? 
3. Ako podporiť dodržiavanie pravidiel sociálneho odstupu?  
4. Je potrebné sa spoliehať viac na pozitívnu motiváciu („Spoločne sa nám darí“) alebo na negatívnu motiváciu prostredníctvom obmedzení? 

----------------------------

 

Článok Správna laboratórna prax a výsledky plošného testovania na COVID-19 na Slovensku autoriek Kvetoslava Kotrbová a Monika Trechová publikovaný v Lekárskych novinách kriticky hodnotí priebeh plošného testovania na COVID-19 z pohľadu správnej laboratórnej praxe. Autorky v texte poukazujú na nevhodnosť zvoleného typu testov (point-of-care-testing) určeného pre labortóriá, ambulancie alebo oddelenia nemocníc (problematická je najmä teplota), nedostatky v postupe testovania (pretrepávanie, nedodržanie časového intervalu, kontola výsledku druhou osobou), nevhodnodť priestorov v ktorých testy prebiehali a nedostatočnú odbornú spôsobilosť personálu.

----------------------------

 

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied publikoval v novembri 2020 svoje závery z výskumu pod titulom Hodnoty a spoločnosť počas pandémie Covid-19. V rámci výskumu sa podarilo zozbierať aktuálne údaje o verejnej mienke v šiestich tematických oblastiach: spoločenská dôvera, politika a demokracia, konšpiračné teórie, názory na očkovanie, životné prostredie a voľný čas.

----------------------------

 

Ďalšie užitočné informácie v slovenčine je možné získať aj z nasledovných zdrojov:

 

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore