13.9. 2023

Newsletter 8/2023

1.Zdravie ukrajinských utečencov v Poľsku


Invázia Ruska na Ukrajinu spôsobila prirodzene aj presun veľkého množstva obyvateľstva. Tisíce Ukrajincov hľadali ochranu vo viacerých krajinách Európy, napríklad v Poľsku to bolo až 1,58 milióna ľudí, v Českej republike 504-tisíc a na Slovensku 114-tisíc. 

 

Poľský štatistický úrad v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou uskutočnil rozsiahli prieskum, ktorého cieľom bolo preskúmať využívanie a prístup k zdravotnej starostlivosti a potreby zdravotnej starostlivosti ukrajinských utečencov v Poľsku s cieľom informovať o zlepšení zdravotných služieb a budúcich opatreniach. Väčšina ľudí, ktorí potrebovali zdravotnú starostlivosť, mali problémy s náhlymi ochoreniami ako kašeľ, hnačka a horúčka (44 %) a problémy súvisiace s chronickým ochorením (40 %). Často boli spomínané aj potreby súvisiace so zubami, v podiele 18%. 

 

Spokojnosť vyjadrili utečenci s úrovňou poskytovaných služieb, najmä pokiaľ ide o pohotovostnú a špecializovanú zdravotnú starostlivosť. Naopak, úskalia pociťovali najčastejšie v nedostatku informácii, jazykovej či kultúrnej bariére. Okrem toho jedna tretina utečencov vnímala náklady na služby za príliš drahé. Najčastejšie spomínanou prekážkou boli dlhé čakacie doby. Prieskum je dostupný na stránke Poľského štatistického úradu.

2. Ako je to u nás? 

 

Obdobnej problematike sa venovali aj Petra Ištokovičová a Veronika Rybanská, ktoré pod záštitou Inštitútu zdravotníckych analýz uverejnili analytický príspevok Poskytovanie zdravotnej starostlivosti odídencom z Ukrajiny. Nakoľko ide o veľmi zaujímavú tému, teší ma, že som mal možnosť spomínaný príspevok recenzovať.  Cieľom autoriek bolo sledovať, koľko odídencov z Ukrajiny využíva zdravotnú starostlivosť u nás, či existujú bariéry v poskytovaní zdravotnej starostlivosti ukrajinským odídencom i to aké riešenia sme využili. 

Za najväčší problém poskytovania zdravotnej starostlivosti odídencom z Ukrajiny sa okrem nejasne definovaného nároku na zdravotnú starostlivosť javí byť fakt, že nie sú zaradení do nášho poistného systému, ako je to v okolitých krajinách.

 

Náklady na neodkladnú a potrebnú zdravotnú starostlivosť ukrajinských odídencov na začiatku roka 2023 predstavovali približne 840 tisíc eur mesačne (10,1 milióna eur ročne). Najväčšiu časť balíka tvorili hospitalizácie(61,2 %), ďalej spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (10,1 %) a lekárne (9,1 %). Autorky konštatujú, že pri súčasnom nastavení, kedy sú odídencom z Ukrajiny hradené iba náklady za neodkladnú zdravotnú starostlivosť, existuje priestor na vznik tzv. zanedbanej zdravotnej starostlivosti, ktorá môže potenciálne spôsobiť vyššie náklady v budúcnosti. Analýzu nájdete na webe Ministerstva zdravotníctva SR.  

3. V dostupnosti inovatívnych liekov zaostávame 

Pri práci sa intenzívne venujeme aj problematike liekov. V našej štúdií Lieková politika v širších rozpočtových súvislostiach sme opísali ako v porovnaní s inými krajinami OECD Slovensko zaostáva v dostupnosti inovatívnych liekov. Výskum INEKO poukázal aj na nízku mieru využívania generických a biosimilárnych liekov.

 

Zároveň popri úhrade kategorizovaných liekov sa nekontrolovateľne rozvinul aj tzv. výnimkový režim pre uhrádzanie liekov.  V snahe riešiť tieto problémy bola minulý rok prijatá nová novela zákona č. 363/2011. Medzi kľúčové zmeny patria nasledujúce:

  • zmeny v procese kategorizácie vrátane zavedenia konzultácií pred konaním, uzatváranie Managed Entry Agreements s MZ SR namiesto zdravotných poisťovní,
  • transparentné pravidlá pre rozhodovanie v režime výnimiek a tiež nastavenie hornej hranice objemu finančných prostriedkov,
  • úpravy prahu QALY.

Príspevok k tejto problematike bol uverejnený na webe Health Systems and Policy Monitor.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore