16.10. 2023

Newsletter 9/2023

1. Komerčné pripoistenie v Európe

Zaujímavou témou je komerčné pripoistenie o ktorom sme napísali analýzu. Analýza je zložená z dvoch častí. V prvej časti najprv teoreticky vysvetľujeme základné definície a typy pripoistenia (podľa Foubistera). Zároveň v tejto časti odpovedáme na zaujímavé otázky ako napríklad prečo si ľudia platia dobrovoľné zdravotné pripoistenie, koľko ich je a ktorí to sú (jednotlivci, zamestnávatelia, sociálne slabší alebo bohatší)? Aké rôzne typy pripoistenia existujú a akú úlohu zohrávajú pri riešení nedokonalostí verejného systému zdravotného poistenia? Aká je spojitosť komerčného pripoistenia s verejným poistením a akú úlohu zohrávajú hotovostné platby? Ako vyzerá poistný trh v Európe, kto predáva pripoistenie? Ako sú tieto systémy regulované? Aké sú riziká dobrovoľného pripoistenia v kontexte konceptu univerzálneho zdravotného pokrytia?

Druhá časť je venovaná jednotlivým typom pripoistenia, pričom sme v rámci Európy hľadali spoločné menovatele rozvoja týchto trhov a tiež krajiny, ktoré môžu slúžiť ako príklad dobrej praxe.

Pre rôzne typy pripoistenia vždy platí, že reagujú na nedostatky verejného systému zdravotného poistenia a tak sa vyvíjajú spolu s ním. Ich úloha v systéme je do značnej miery ovplyvnená zdravotnou politikou štátu týkajúcou sa verejne financovaného systému zdravotného poistenia a regulačným prostredím. Tieto odzrkadľujú historický vývoj poistného systému v danej krajine, ale aj politickú ideológiu, moc a záujmy rôznych zainteresovaných strán a schopnosť vlád formovať a rozvíjať trh so zdravotným poistením.

Pri náhradnom poistení (substitutive) pre poistencov bez verejného poistenia sme sa detailnejšie pozreli na najväčší nemecký trh s 8,7 miliónmi poistencov (10,4% populácie).

Doplnkové pripoistenie (supplementary) umožňujúce rýchlejší prístup k zdravotnej starostlivosti, lepšie vybavenie izieb či širší výber poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je dobre rozvinuté v Švajčiarsku.

V prípade doplňujúceho poistenia (complementary - user fees) pokrývajúceho užívateľské poplatky sme vysvetlili fungovanie trhov vo Francúzsku, Chorvátsku a Slovinsku a pri doplňujúcom (complementary - health services) pripoistení s krytím zdravotnej starostlivosti mimo balíku základných služieb (stomatológia) príklad Holandska.
 

2. Aké možnosti pripoistenia poskytuje slovenská legislatíva?

Našu analýzu veľmi dobre dopĺňa aj publikácia Priestor pre zdravotné pripoistenie na Slovensku od Kataríny Fedorovej, ktorú pripravila v spolupráci s INESS.  Autorka sa snaží odpovedať na dve základné otázky - čo by teoreticky mohlo byť predmetom pripoistenia a aké možnosti poskytuje slovenská legislatíva.  Z publikácie vyplýva, že na Slovensku existuje priestor na pripoistenie. Dôvody, prečo absentuje však nie sú technické, chýba skôr politická vôľa.

3. Systém malusov a bonusov (Porovnanie best practices v krajinách EÚ)

Pre europoslanca Eugena Jurzycu, frakciu European Conservatives and Reformists sme pripravili zborník štúdií o best practices vo vybraných zdravotných politikách v krajinách EÚ. V zborníku sa okrem iného zaoberáme aj systémom malusov a bonusov.

Bonus-Malus systém (BMS) je všeobecný pojem zaužívaný pre širokú škálu systémov, ktoré zahŕňajú pozitívny (bonus) aj negatívny (malus) stimul. Tieto systémy sú používané v rámci rôznych druhov obchodných zmlúv a vzťahov, ako aj v špecifických odvetviach. Jedným z príkladov je aj zdravotné poistenie na ktoré sa zameriava tento text.

V poisťovníctve BMS pomáha poisťovniam aplikujúcim tento systém rozlišovať medzi držiteľmi poistiek na základe ich poistnej histórie a podľa tohto zistenia poisťovňa upravuje výšku poistného prihliadajúc buď na počet minulých poistných udalostí, alebo na celkovú peňažnú hodnotu minulých nárokov. Základný princíp BMS spočíva v tom, že čím vyššia je frekvencia (alebo peňažná hodnota) poistných udalostí poistníka, tým vyššie sú následne pre neho náklady na poistenie. Bonusom (odmenou v systéme) je obvykle zľava z poistného, ktorá sa poskytuje pri obnovení poistnej zmluvy, ak v predchádzajúcom roku nevznikne žiadny nárok. Malus (penalizácia v systéme) naopak znamená pre poistníka zvýšenie poistného ak došlo k poistnej udalosti v predchádzajúcom roku.

Pred pár dňami uverejnili Zdravotnícke noviny bez nášho vedomia vo svojej prílohe náš text pod podobným názvom "Bonusy a malusy v zdravotnom poistení" a so zmeneným obsahom. Pôvodný text ako aj kompletný zborník nájdete na našom webe.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore