Michal Vašečka

Michal
Vašečka

Profession Sociológ

Michal Vašečka - externý spolupracovník

Sociológ

Michal je vyštudovaný sociológ a svoju odbornosť zameriava hlavne na otázky etnicity, rasy a migrácie, populizmu, extrémizmu, sociálnych hnutí a občianskej spoločnosti. Ako docent pôsobí na Paneurópskej vysokej škole a tiež Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych umení, v minulosti učil na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne (2002-2017) a Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (2006 - 2009). Svoje vedomosti a expertízu rozširoval tiež na New School University v New Yorku (1996-1997), na University of London (1998), na Georgetown University vo Washingtone DC (2008-2009), na University of Michigan v Ann Arbor (2015) a tiež na ISGAP na Oxfordskej univerzite (2016). Michal Vašečka je zakladateľom Centra pre výskum etnicity a kultúry, pôsobil ako konzultant Svetovej banky (2000-2008 a 2011-2012) a od roku 2012 pôsobí ako zástupca Slovenskej republiky v Európskej komisii proti rasizmu a intolerancii Rady Európy (ECRI). V roku 2018 sa stal laureátom ceny Ministra spravodlivosti Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti ľudských práv. Je neoceniteľným členom nášho tímu v oblasti politickej a sociálno-ekonomickej situácie v rôznych krajinách EÚ.

Súčasná pozícia

 • Lektor na Paneurópskej vysokej škole, od 2018
 • Podpredseda Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu (VRAX) na Slovensku, od 2017
 • Spolupracovník v Pažitný & Kandilaki, od 2017
 • Programový riaditeľ v Bratislava Policy Institute, od 2017
 • Lektor na Bratislavskej medzinárodnej škole umenia, od 2015
 • Zástupca Slovenskej republiky v Európskej komisii proti rasizmu a intolerancii Rady Európy, od 2012

Vzdelanie

 • Masarykova univerzita v Brne - PhD. and PhDr. zo sociológie (2004)
 • New School University v New York -  certifikát (1997)
 • Masarykova univerzita v Brne - M.A. zo sociológie (1995)

Členstvo v združeniach

Profesijné združenia

 • Iniciátor účasti Slovenska v medzinárodnej sieti Scholars at Risk, od 2018
 • Člen výkonnej rady Karpatskej nadácie v Košiciach, od 2017
 • Predseda výkonnej rady Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín v Bratislave, od 2017, (členom výkonnej rady od 2013)
 • Člen výkonnej rady v Centre pre otvorenú politiku v Bratislave, (2017-2018)
 • Člen poradného výboru Európskeho centra pre otázky menšín vo Flensburgu, od 2010
 • Predseda dozornej rady Národného projektu Zdravé komunity, (2015-2016)
 • Člen výberovej komisie pre program SK08 Cezhraničná spolupráca (CBC01) nórskych a EHP fondov 2009-2014, Bratislava, (2014-2017)
 • Predseda predstavenstva Ligy ľudských práv v Brne, (2014-2018)
 • Člen výkonnej rady združenia Villa Decius Association v Krakove, od 2014
 • Zakladateľ Centra pre výskum etnicity a kultúry, (v rokoch 2006-2012 pôsobil ako riaditeľ)
 • Člen predstavenstva Fulbrightovej komisie na Slovensku, (2010-2017, predseda predstavenstva od roku 2012)
 • Člen Agentúry pre výskum a vývoj slovenských rady pre spoločenské vedy, (2010-2012)
 • Člen správnej rady združenia Svojvôľa práva - Praha, od 2008
 • Člen poradného výboru Národného demokratického inštitútu pre programy rómskeho menšinového politického začleňovania na slovenskom, od 2005
 • Člen Poradného výboru partnerov pre demokratickú zmenu pre integráciu Rómov USAID, 2003-2006
 • Člen poradného výboru splnomocnenca vlády pre rómske komunity, 2001-2006

Vedecké združenia

 • Člen Asociácie pre štúdium národností ASN, od 2008
 • Člen Medzinárodnej sociologickej asociácie ISA, od 2006
 • Člen Európskej sociologické asociácie ESA, (2005-2015)
 • Člen Americkej asociácie pre rozvoj slovanských štúdií AAASS, (2006-2010)
 • Člen Medzinárodnej spoločnosti pre výskum tretieho sektora ISTSR, (2000-2004)

Časopisy a magazíny

 • Predseda redakčnej rady Denníka N, hlavného denníka na Slovensku, od 2016
 • Člen redakčnej rady pražskej spoločnosti Aspen Review Central Europe, od 2016 (v rokoch 2012 - 2016 bol členom poradného výboru)
 • Člen redakčnej rady časopisu Ekonomický časopis, od 2015
 • Člen Programového výboru časopisu Miscelanea Posttotalitariana Wratislaviensia, Wroclaw, od 2013

Kľúčové zručnosti

 • Skúsenosti s analýzami sociálneho vplyvu politík a stratégií medzinárodných finančných inštitúcií na zraniteľné skupiny a menšiny
 • Michal pracoval pre rozličné medzinárodné organizácie a výskumné inštitúcie ako Hoover Institute, American Council of Learned Societies, Open Society Institute, International Organization for Migration, UNDP, European Center for Minority Issues, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, Institute for Minority Rights, EURAC Bolzano, British Council Bratislava, GHK London, Navreme Prague, KPMG Bratislava, EBRD London
 • Dlhodobé skúsenosti so všetkými typmi kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných metód (dotazníky, semistrukturované rozhovory, Fokusové skupiny, ústna história)
 • Dobre vyvinuté zručnosti pre analýzu štatistických údajov, ako kvantitatívnych, tak i kvalitatívnych
 • Praktické skúsenosti s analýzou sociálneho vplyvu politík EÚ, sociálneho začlenenia menšín a ich zdravotným stavom

Referencie

Rok
Krajina
Klient / spoločnosť
Pozícia

Stručný popis

      2018 EU Université de Liege Expert v oblasti sociológie
 • Účasť na projekte: Transnationalism and Social Protection in (post-) crisis Europe
 • Analýza konzulárnych politík pre slovenských občanov žijúcich v zahraničí a služieb poskytovaných Slovenskom, (osobitné ochranné opatrenia pre občanov v zahraničí)
      2018 EU Európsky parlament Expert v oblasti sociológie
 • Účasť na projekte: Study on Scaling up Roma integration strategies
 • Cieľom štúdie bolo informovať o práci Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o práci na zlepšení situácie rómskej menšiny v celej EÚ
      2017 EU Európska komisia Expert v oblasti sociológie
 • Peer Review o integrácii utečencov na trh práce
 • Peer Review Cieľom analyzovala opatrenia, ktoré sa zavádzajú v členských štátoch EÚ s cieľom uľahčiť začlenenie utečencov na trh práce včas
2015-2017 Česká republika Grantová agentúra Masarykovej univerzity v Brne Expert v oblasti sociológie
 • Účasť na projekte: Determinants of Growth of Extremism and Populism in Times of Economic Crisis
 • Cieľom projektu bolo overiť ako a do akej miery hospodárska kríza ovplyvnila nárast volebnej podpory extrémistických a populistických strán v krajinách EÚ
2014-2015 V4 Karpatská nadácia Hlavný expert v oblasti sociológie
 • Vedenie projektu: V4 Poverty Alleviation Initiative - Looking for Local Solutions to the Global Challenge
 • Identifikácia a analýza nových komplexných spôsobov miestneho rozvoja založených na princípe "miestne zdroje pre miestne potreby"
       

2015

Slovensko

KPMG a HPI Consulting pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Expert v oblasti sociológie

 • Kvantitatívne a kvalitatívne výskum vnímania reformy verejnej správy a vytváranie klientskych centier štátnymi zamestnancami

2015

Slovensko

EBRD

Expert v oblasti sociológie

 • Posúdenie sociálneho vplyvu výstavby diaľnice na zraniteľné skupiny a marginalizované komunity

2013 - 2014

Slovensko

EU Fundamental Rights Agency

Expert v oblasti sociológie

 • Kvalitatívny výskum miestnych integračných plánov Rómov s cieľom pomôcť úsilie o implementácii a sledovaní rámca EÚ pre integráciu Rómov

2013 - 2014

Česká republika

GHK Consulting Ltd

Expert v oblasti sociológie

 • Efektívny systém rozvoja zamestnanosti, vykonávanie komplexných inšpekcií a boj proti nedobrovoľnej práci v Českej republike

 

2011 - 2012

Slovensko

Open Society Institut

Expert v oblasti sociológie

 • IIdentifikácia spoločných tém a charakteristík, ktoré definujú úspešné postupy pre začleňovanie Rómov s cieľom informovať slovenských tvorcov politík

2011 - 2012

Slovensko

World Bank

Expert v oblasti sociológie

 • Hodnotenie výkonu verejných výdavkov Ministerstva financií a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) slovenský republiky

2010

Slovensko

GHK Consulting Ltd

Expert v oblasti sociológie

 • Peer Review na tému "Podpora integrácie rómskej komunity na trhu práce na Slovenskom"

2010

UK

Centre for Strategy & Evaluation Services

Expert v oblasti sociológie

 • Hodnotenie podpory ESF pre zlepšenie prístupu na trh práce a sociálneho začlenenia migrantov a etnických menšín

2009

Slovensko

Slovak Governance Institute

Expert v oblasti sociológie

 • Hodnotenie ukazovateľov integračných politík

2009

Slovensko

Úrad vlády SR

Expert v oblasti sociológie

 • Multiculturalismus a integrácia nových menšín na slovenskom. Možnosti a výzvy

2008

Rakúsko

Graz University, Rakúsko

Analytik v oblasti sociológie

 • Prieskum - prax ochrany menšín v strednej Európe

2008

Česká republika

Svetová banka a Úřad vlády ČR

Expert v oblasti sociológie

 •  Politiky na podporu zamestnanosti Rómov

2007

Nemecko

Institute for the Study of Labor (IZA) Bonn; EC

Expert v oblasti sociológie

 • Štúdia o integráciu etnických menšín do spoločnosti a na trhu práce

2006

Slovensko

UNDP

Expert v oblasti sociológie

 • Zrýchlenie postupov spoločenskej zodpovednosti podnikov v nových členských štátoch EÚ a kandidátskych krajinách

2006

Regionálny projekt

European Center for Minority Issues; EC

Expert v oblasti sociológie

 • European Center for Minority Issues; EC

2006

Slovensko

Maďarská akademie vied

Analytik v oblasti sociológie

 • Rómovia na Slovensku - Iniciatívy pre vysporiadanie konfliktov v spoločenstve

2005

Slovensko

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Expert v oblasti sociológie

 • Menšiny v stredoeurópskom regióne so zameraním na status ľudu slovenských etnického pôvodu

2005

Rakúsko

Rakúska akadémia vied
 

Expert v oblasti sociológie

 • Politiky občianstvo v EÚ-25

2005

Slovensko

Ministerstvo kultúry SR

Expert v oblasti sociológie

 • Štúdia uskutočniteľnosti o budovaní multikultúrnej spoločnosti

2004

Slovensko

Ministerstvo výstavby SR

Expert v oblasti sociológie

 • Zásady regionálnej politiky v súlade s rozvojovým plánom pre marginalizované skupiny

2002-2003

Slovensko

Humboldt Universität

Expert v oblasti sociológie

 • Etnopolitika v systéme transformácie: etnická migrácia a reprezentácie etnických záujmov v porovnaní na slovenskom

2002-2003

Slovensko

Program PHARE, Európska komisia

Expert v oblasti sociológie

 •  Príprava globálnej správy o rómskej populácii na Slovensku

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore